LFA – Pristup logičkog okvira

Na prvi pogled zahtevan i kompleksan pristup logičkog okvira zapravo se zasniva na, kao što samo ime kaže, logičkom i analitičkom razmišljanju. Da biste savladali pristup logičkog okvira i razvili kvalitetan predlog projekta ne morate biti neke određene struke ili posedovati specifična znanja. Poznavanje same metodologije i dosta vežbe i prakse može učiniti da postanete vrlo dobri u ovome.

Pristup logičkog okviraLogical Framework Approach – sve je zastupljenija metodologija u pripremi razvojnih projekata i programa. Neki donatori, kao što je Evropska komisija, zahtevaju ovakav pristup planiranju i razvoju projekta jer LFA unapređuje upravljanje projektima na više načina:

 • Ovakav pristup uključuje velik broj različitih zainteresovanih strana tj. stejkholdera u pripremu projekta, što je izuzetno važno za temeljno sagledavanje konteksta, problema, potreba različitih ciljnih grupa, ciljeva i sl.
 • Podstiče vas da razmišljate analitički, “secirate” postojeću situaciju, razlažete problem kojim se bavite na uzroke i posledice, kako biste sa rešavanjem krenuli potpuni informisani i pripremljeni
 • Navodi vas na osmišljavanje konkretnih, delotvornih rešenja, jer kroz detaljnu analizu uzroka možete lako da osmislite načine za njihovo rešavanje
 • Uči vas da logično i sistematično razmišljate o postizanju ciljeva, proverava da li ste logično isplanirali svoj projekat – da li planirane aktivnosti dovode do rezultata, da li ispunjenje tih rezultata dovodi do specifičnih ciljeva, da li ispunjenje specifičnih ciljeva dovode do opšteg cilja
 • Kada pristupate razvoju projekta na ovaj način stalno se preispitujete – “what if” metodologija, razmatrate korake unapred, predviđate sledeće korake, pravite različita scenarija
 • Uz pomoć ovog pristupa lakše i sistematičnije sagledavate sve spoljne faktore koji mogu da utiču na realizaciju projekta

LFM matrica logičkog okvira

Pristup logičkog okvira najgrublje se može podeliti na dve faze – fazu analize i fazu planiranja. Tokom faze analize bavimo se analizom postojećeg negativnog stanja, svega onoga što smo zatekli kada se rodila projektna ideja, kada smo krenuli u pripremu projekta. S druge strane, faza planiranja je faza u kojoj se detaljno planiraju poduhvati koje ćemo preduzeti da izmenimo postojeće stanje – da rešimo problem ili dovedemo do promene.

Pažljivije posmatran pristup logičkog okvira ipak nam daje nešto detaljniju podelu u okviru ove grube.

Faza analize:

 • Analiza konteksta/okruženja
 • Analiza stejkholdera
 • Analiza problema
 • Analiza ciljeva
 • Analiza strategije

Faza planiranja:

 • Planiranje aktivnosti
 • Definisanje rezultata
 • Definisanje indikatora
 • Definisanje izvora verifikacije indikatora
 • Definisanje rizika, pretpostavki, preduslova
 • Planiranje resursa i budžeta

Krajnji produkt ovog pristupa, ono što dobijemo kada projektu pristupimo na ovaj način jeste matrica logičkog okviraLogical Framework Matrix (LFM). LFM je alat pomoću kog uočavamo logiku projekta i njegove najrelevantnije delove. Matrica predstavlja sažetak projekta u standardizovanoj tabeli, iz koje se mogu iščitati sve informacije neophodne da shvatimo kakav je projekat u pitanju. Preporuka je da prvi korak u razvoju projekta bude razvijanje matrice zato što:

 • daje jasan, konkretan, sažet pregled celog projekat
 • imaćete koncizan i struktuiran pregled celog projekta u jednoj tabeli
 • na osnovu izrađene matrice mnogo lakše ćete popuniti projektu dokumentaciju, tj. narativni deo dokumentacije – praktično kroz eksplikaciju ove tabele
 • ovu matricu koristićete u svakoj fazi projekta – tokom planiranja i pripreme, tokom implementacije za uspešno vođenje, tokom evaluacije za praćenje postignuća
 • LFM omogućava da i drugi brzo razumeju šta je okosnica vašeg projekta, na koji način planirate to da postignete i koja su vam sredstva potrebna
 • Omogućava donatoru da lako i brzo uporedi više projektnih predloga

Bez obzira da li donator, kao što je situacija sa Evropskom komisijom, od vas to zahteva ili ne preporuka je da krenete u pripremu predloga projekta kroz pristup logičkog okvira. Na taj način se povećavaju šanse da ćete osmisliti kvalitetan projekat, da ćete ga verno predstaviti donatoru i zaslužiti njegovo poverenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *